ANG KOMISYON NG KARAPATAN NG TAO SA MANITOBA

Ikaw ay may karapatan na itrato na may pag-galang at walang panunuring-pagtingin.

Ang Komisyon ng Karapatan ng Tao sa Manitoba ay tumutulong na mapangalagaan kayo laban sa panunuring-pagtingin sa trabaho, bahayan at tirahan, bilihan at pag-aari ng kalakal, sa mga lingkuran at sa mga karatula, anunsyo at mensahe sa publiko.

Ang Komisyon ng Karapatan ng Tao sa Manitoba ay nangangasiwa ng Alituntunin para sa mga Karapatan ng Tao sa Manitoba.  Itong Alituntunin ay isang batas ng probinsya na nangangalaga sa iyo laban sa panunuring-pagtingin.

Ang panunuring-pagtingin sa ilalim nang Alituntunin ay ang kakaibang pag-trato sa isang tao na walang matuwid na dahilan ayon sa mga sumusunod na pinangangalagaang katangian:

 • Pinagmulan ng ninuno (pati ang kulay o lahi)
 • Nasyonalidad o anong nasyon nagmula
 • Pinagmulan o pinagbuhatan
 • Relihiyon o pananampalataya, kapisanan, o kilusan
 • Edad
 • Kasarian (pati ang buntis)
 • Katangian nagha-hatol ng kasarian
 • Kaalaman sa kasarian
 • Estado ng may-asawa o may pamilya
 • Pinagmulan ng kita o kabuhayan
 • Paniniwala, kapisanan o kilusan politikal
 • Kapansanan, sa katawan o isip

Ang panunuring-pagtingin na pinagbabawal ay ang paglalamang sa kasarian at paglalamang ayon sa mga batayan ng pinangangalagaang katangian kasama dito ang pinagmulan ng ninuno.  Kasama rin dito ang hindi paglilingkod na nararapat na ibigay sa isang tao o grupo na ayon sa pinangangalagaang katangian tulad ng kapansanan.  Ang maghiganti sa isang tao na nagharap ng reklamo ay lumalabag din sa Alituntunin.

Sa ilalim ng Alituntunin, ang pinagtatrabuhan, may-ari ng negosyo o kompanya, katiwala at iba pa ay puwedeng mag-gawa ng nararapat na pagbubukod ng tao ayon sa kanyang abilidad o konsiderasyon.  Subalit, ang kakaibang pag-trato ay hindi dapat ayon sa lahi, kulay, pinagmulan ng ninuno, nasyonalidad o relihiyon o mga iba pang pinangangalagaang katangian na nakalista sa itaas, maliban kung mayroong tunay at matuwid na dahilan.

Kung inaakala mo na ikaw ay biktima ng panunuring-pagtingin, ayon sa Alituntunin ng Karapatan ng Tao sa Manitoba, puwede kang magharap ng reklamo sa Komisyon ng Karapatan ng Tao sa Manitoba.  Kahit sinong tao ay puwedeng magharap ng reklamo laban sa tao na inaakala niyang lumabag sa Alituntunin.

Pagkatapos magharap ng reklamo, pag-aaralang mabuti ng Komisyon ng Karapatan ng Tao sa Manitoba ang iyong reklamo at susubuking malutas ito sa pamamagitan nang imbestigasyon, payapang pamamaraan at kasunduan.  Ang Komisyon ng Karapatan ng Tao sa Manitoba ay nagbibigay din sa publiko ng programang pag-aaral tungkol sa Karapatan ng Tao.  Lahat ng paglilingkod ay walang bayad maliban sa programang pag-aaral na minsan ay may maliit na bayad.

Kung kailangan mo ang iba pang kaalaman tungkol sa Alituntunin ng Karapatan ng Tao o magharap ng reklamo, makipag-alam sa:

WINNIPEG
7th Floor, 175 Hargrave Street
Winnipeg, MB  R3C 3R8
Telepono: (204) 945-3007
Fax: (204) 945-1292

THE PAS
2nd Floor, P.O. Box 2550
Otineka Mall
The Pas, MB  R9A 1M4
Telepono: (204) 627-8270
Fax: (204) 623-5404

BRANDON
Provincial Government Building
340 Ninth Street
Brandon, MB  R7A 6C2
Telepono: (204) 726-6261
Fax: (204) 726-6035

TOLL FREE: 1-888-884-8681
TTY: 1-888-897-2811